വാക്കിന്റെ വെളിപാട്‌ – അതിജീവന കവിതാസമാഹാരം

സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്, ഫോണ്‍ 9744117700