ലോകകവിതാദിനം- കവിതകൾ കേൾക്കാം

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലോക കവിതാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കവിയരങ്ങിൽ പ്രശസ്ത കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ച കവിതകൾ കേൾക്കാം, കാണാം. പ്ലേലിസ്റ്റ്: