ലക്ഷ്മീഭായി പുസ്തകം26 (1105 മേടം മുതൽ 1106 മീനം വരെ)