ലക്ഷ്മീഭായി (പുസ്തകം 30-ലക്കം 1) 1924 (1109 മേടം മുതൽ 1110 മീനം വരെ