ലക്ഷ്മീഭായി (പത്താംപുസ്തകം 1089 മേടം മുതൽ 1090 മീനം വരെ)