ലക്ഷ്മീഭായി പതിമൂന്നാം പുസ്തകം (1092 മേടം മുതൽ 1093 മീനം വരെ)