ലക്ഷ്മീഭായി പതിനേഴാം പുസ്തകം (1096 മേടം മുതൽ 1097 മീനം വരെ)