ലക്ഷ്മീഭായി (പതിനാലാം പുസ്തകം) 1093 മേടം മുതൽ 1094 മീനം വരെ