ലക്ഷ്മീഭായി ഏഴാം പുസ്തകം 1086 മേടം മുതൽ 1087 മീനം വരെ