ലക്ഷ്മീഭായി (ഇരുപത്തെട്ടാംപുസ്തകം) 1107 മേടം മുതൽ 1108 മീനം വരെ)