ലക്ഷ്മീഭായി ഇരുപത്തിരണ്ടാം പുസ്തകം 1101 മേടം മുതൽ 1102 മീനം വരെ)