ലക്ഷ്മീഭായി ആറാം പുസ്തകം (1085 മേടം മുതൽ 1086 മീനം വരെ)