രാജർഷി (RJSY – പുസ്തകം 5, 1114 ചിങ്ങം, കന്നി ലക്കം – 1,2