രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കള്‍(1.അജമിളമോക്ഷം,2.സന്താനഗോപാലം സമൂലം)