മ്യൂസിയം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ-കം-അറ്റൻഡർ തസ്തികകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

2022 ജനുവരി 19-ന് നടത്തിയ മ്യൂസിയം അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

 1. Prasanth P.
  Kallanttayathu
  Prasanth Bhavan, Chittar
  Pathanamthitta
  Total marks: 81
 2. Anitha T.V.
  Theruparambil House
  Thambalamanna PO
  Thiruvambady, Kozhikode
  Total marks: 56.5
 3. Nisha H.
  Punnackal
  Cherumukha
  Iranikudi (PO), Pandalam
  Total marks: 51

2022 മേയ് 24, 25 ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്യൂൺ-കം-അറ്റൻഡർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ജോലിക്ക് അർഹരായി ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുത്ത നാലുപേരുടെ വിവരങ്ങൾ

 1. ജോസഫ് സോജൻ പി.പി.
  ആകെ മാർക്ക്: 54
 2. ടോമി ഐസക്ക്
  ആകെ മാർക്ക്: 53
 3. സുദീഷ് വി.
  ആകെ മാർക്ക്: 52
 4. ജോൺസൺ ടി.പി.
  ആകെ മാർക്ക്: 51