മീഡിയ സെല്ലിലേക്ക് നടത്തിയ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്