മാതൃകാജീവിതങ്ങള്‍ രാജപുത്രചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് നാലു കഥകള്‍