മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിലെ ജനയത്രി 1077ല്‍ തീപ്പെട്ട വലിയമ്മ തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ശേഖരിച്ചുവച്ചിരുന്ന പഴയഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നു പകര്‍ത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചില പാട്ടുകള്‍ 11.വൈശാഖമാഹാത്മ്യം,12.കാളിയമര്‍ദ്ദനം,13.കാളിയമര്‍ദ്ദനം(വേറെ ഒന്ന്)