മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിലെ ജനയത്രി 1077ല്‍ തീപ്പെട്ട വലിയമ്മ തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ശേഖരിച്ചുവച്ചിരുന്ന പഴയഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നു പകര്‍ത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചില പാട്ടുകള്‍ 5.അജാമിളമൊക്ഷം,6.അംബരീഷചരിതം,7.സ്യമന്തകംപാട്ട്,8.സ്യമന്തകംപാട്ട്(വേറെ ഒന്ന്)