ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണനിയമം മന്ത്രി കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ കേരള നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു