ഫെസ്റ്റിവല്‍ ബുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു