പ്രഭു ശക്തി അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു നിഷ്കാസനം (ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം)