പ്രഭാവതി അഥവാ കുഞ്ഞിമംഗലം വെള്ളേന്‍ (ഡിറ്റക്ടീവ് നോവല്‍)