പി. വത്സലയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം: വീഡിയോ