പന്തല്‍ ജോലികള്‍ക്കായി ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 2024 ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ നടത്തുന്ന സാര്‍വ്വദേശീയ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ പന്തല്‍ജോലികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യതയുള്ള കമ്പനികളില്‍നിന്ന് ടെന്‍ഡറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.