പഞ്ചപക്ഷിശാസ്ത്രം (ജ്യോതിഷ ബന്ധു എന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോട് കൂടിയത്