നാട്ടുവൈദ്യന്‍(1960പുസ്തകം2ജനു-ഡിസം ലക്കം1-12,ഗുരുപ്രസാദ് പുസ്തകം1,1966ജൂണ്‍10-ലക്കം10,ആഗസ്റ്റ്10