നാട്ടുവൈദ്യന്‍(1959പുസ്തകം1ജനു-മാര്‍ച്ച്,മെയ്-ജൂണ്‍-ഡിസം),(1966ഡിസം),(1967ജനു-മാര്‍ച്ച്) ലക്കം1,3,5-6,7,8,9,10,11,12,ഡോക്ടറും രോഗിയും പുസ്തകം1 ലക്കം4,5,6,7