നളചരിതം കഥകളി (ഒന്നാം ദിവസം) (കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനസഹിതം)