തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രബന്ധമത്സരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുളള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു

                  

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2023-ലെ തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രബന്ധമത്സരത്തിന് രചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുളള സമയം 2024 ജൂലായ് 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സീത എഴുത്തച്ഛന്റെയും വാല്മീകിയുടെയും കുമാരനാശാന്റെയും എന്നതാണ് വിഷയം.  

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ – 0487-2331069 , 2333967