കൊച്ചരേത്തി മുതൽ കൊളുക്കൻ വരെ: ഡോ. നാരായണൻ എം.എസ്.