കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം ഡിസംബർ രണ്ടു മുതൽ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം ഡിസംബർ രണ്ടു മുതൽ 11 വരെ അക്കാദമി വളപ്പിൽ നടക്കും. ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ പത്തു മുപ്പതിന് എൻ.എസ്. മാധവൻ പുസ്തകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വിശദമായ പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട്: