കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂര്‍ സാഹിത്യസമുച്ചയം വിശേഷാല്‍പ്രതി