കലക്കത്തു കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളല്‍ കഥകള്‍ ഭാഗം-1