കഥാസരില്‍സാഗരം ഭാഗം2(കുറ്റിപ്പുറത്തുകിട്ടുണ്ണിനായർ)