ഒരില മഴത്തുള്ളിയോടു പറഞ്ഞ സ്വകാര്യങ്ങൾ

മൺസൂൺ ബുക്സ്, തൃശൂർ