ഐ എല്‍ എഫ് കെ: ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഐ എല്‍ എഫ് കെ വേദികളില്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗേറ്റുകള്‍, സെക്യൂരിറ്റി സേവനം, ബാനറുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കു ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ: