എൻ.വി. ഏകാകിയായ പോരാളി: ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം

വിജ്ഞാനത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്താക്കുക വഴി മഹത്തായ രാഷ്ട്രീയദൗത്യം നിർവ്വഹിച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യരെന്ന് പ്രഭാഷകനും സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം. സ്വാധികാരമുള്ള ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഏകാകിയായ ഒരു പോരാളിയായി നിന്ന്  എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യർ നിറവേറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ വിജ്ഞാനസമ്പത്തിനെ സമാഹരിക്കുകവഴി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ അത്യപൂർവ്വമായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് നിർവ്വഹിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യരുടെ ഓർമ്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അക്കാദമി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം. സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.വി. ഗദ്യകൃതികൾ (11 വാല്യം) ജനറൽ എഡിറ്റർ പ്രൊഫ. കെ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 31 ലൈബ്രറികൾക്ക് എൻ.വി. ഗദ്യകൃതികളുടെ കോപ്പികൾ സുനിൽ പി. ഇളയിടവും പ്രൊഫ. കെ.വി. രാമകൃഷ്ണനും ചേർന്നു കൈമാറി. ഈ.ഡി. ഡേവീസ്, എൻ. ജി. നയനതാര എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.