എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 2005

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ.കെ.എന്‍.ആനന്ദന്‍

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലെ ചോംസ്കിയന്‍ വിപ്ലവം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ഡോ.അകവൂര്‍ നാരായണന്‍

അകവൂരിന്‍റെ ലോകം

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഡോ.സി.എന്‍.പരമേശ്വരന്‍

ഋഗ്വേദപര്യടനം

ജി.എന്‍.പിള്ള സ്മാരക അവാര്‍ഡ്/ വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

വിജയകുമാര്‍മേനോന്‍

ഭാരതീയകല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍

കനകശ്രീ അവാര്‍ഡ്/കവിത

പവിത്രന്‍ തീക്കുനി

കത്തുന്ന പച്ചമരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍

ഗീതാഹിരണ്യന്‍ അവാര്‍ഡ്/ചെറുകഥ

ഇന്ദുമേനോന്‍

ഒരു ലസ്ബിയന്‍ പശു