എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1999

ഐ.സി. ചാക്കോ അവാർഡ് (വ്യാകരണം)

ഡോ. ടി.ബി. വേണുഗോപാലപ്പണിക്കര്‍

ഭാഷാര്‍ത്ഥം

സി.ബി. കുമാർ അവാർഡ് (ഉപന്യാസം)

സി.വി. സുധീന്ദ്രന്‍

നാളേയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു നിലവിളി

കെ.ആർ. നമ്പൂതിരി അവാർഡ് (വൈദികസാഹിത്യം)

വി.പനോളി

ശ്രീശങ്കരദര്‍ശനം

ജി.എന്‍.പിള്ള സ്മാരക അവാര്‍ഡ്/ വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

എം. ശ്രീകുമാര്‍

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ഭാഷാദര്‍ശനം

കനകശ്രീ അവാർഡ് (35 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള യുവകവികൾക്ക്)

കെ.ആര്‍. ടോണി

സമനില