എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1997

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ.കെ.എ.കോശി

ഭാഷയും ഭാഷാന്തരണവും

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ആനന്ദ്

ഇടവേളകളില്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ബിഷപ്പ് ഡോ.പൗലോസ് മാര്‍ പൗലോസ്

സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവം

കനകശ്രീ അവാര്‍ഡ്/കവിത

റഫീക് അഹമ്മദ്

സ്വപ്നവാങ്മൂലം