എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1996

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

കെ. വേലപ്പന്‍ (മരണാനന്തരം)

ആദിവാസികളും ആദിവാസി പാട്ടുകളും

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍

ആലോചന

കുറ്റിപ്പുഴ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/നിരൂപണം

ഗായത്രി

അനാസക്തിയുടെ ഹിരണ്യതീരങ്ങള്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

നിത്യചൈതന്യയതി

ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്

ജി.എൻ.പിള്ള സ്മാരക അവാർഡ്/ വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

ഉത്തരകേരളത്തിലെ വിശുദ്ധവനങ്ങൾ

കനകശ്രീ അവാർഡ്/കവിത

ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലം

നിർവചനം