എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1989

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ. കെ.എം. പ്രഭാകരവാരിയര്‍

മൊഴിയും പൊരുളും

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

കെ.പി. വിജയന്‍

ഗദ്യശില്പി

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ആര്‍.രാമവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍

അദ്വൈത ദര്‍ശനം