എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1988

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഇന്ദുചൂഡന്‍ (കെ.കെ. നീലകണ്ഠന്‍)

പുല്ല് തൊട്ട് പൂനാര വരെ

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

പ്രൊഫ. കെ.പി. നാരായണ പിഷാരോടി

കവിഹൃദയത്തിലേക്ക്

കുറ്റിപ്പുഴ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/നിരൂപണം

രാഘവന്‍ പയ്യനാട്

ഫോക്ക്ലോര്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

എം.പി.ശങ്കുണ്ണിനായര്‍

നാട്യമണ്ഡപം