എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1987

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ. ടി.വി. മാത്യു

വൃത്തശാസ്ത്രം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

എന്‍.വി.കൃഷ്ണവാരിയര്‍

അന്വേഷണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തലുകള്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

സി.വി.വാസുദേവഭട്ടതിരി

ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങള്‍