എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1985

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

പ്രൊഫ. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി

അലങ്കാരശാസ്ത്രം മലയാളത്തില്‍

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

ചിന്തകള്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ജി. വിശ്വനാഥ ശര്‍മ്മ

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രദര്‍ശനം