എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1984

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

പ്രൊഫ. സി.പി. മേനോന്‍

സൂര്യകുടുംബം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

കെ.സച്ചിദാനന്ദന്‍

കവിതയും ജനതയും

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഡോ. കെ.എന്‍. നീലകണ്ഠന്‍ ഇളയത്

അദ്വൈത ധര്‍മ്മം