എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1983

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ. ജെ.വി.വിളനിലം

പരസ്യം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ഡോ.കെ.രാഘവന്‍പിള്ള

അര്‍ത്ഥത്തിന്‍റെ അതിര്‍ത്തികള്‍

കുറ്റിപ്പുഴ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/നിരൂപണം

സി. അച്യുതമേനോന്‍

തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപന്യാസങ്ങള്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഓട്ടൂര്‍ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട്

ശ്രീഭഗവാനുവാച