എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1982

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ. വി.ആര്‍. പ്രബോധചന്ദ്രന്‍

സ്വനവിജ്ഞാനം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

എ.പി.ഉദയഭാനു

ഒരു പൂക്കിനാവ്

കുറ്റിപ്പുഴ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/നിരൂപണം

തായാട്ട് ശങ്കരന്‍

തെരഞ്ഞെടുത്ത സാഹിത്യപ്രബന്ധങ്ങള്‍

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഡോ ജെ.കട്ടയ്ക്കല്‍

അക്വിനാസ്-ശങ്കര-രാമാനുജ മാധ്വദര്‍ശനങ്ങളും