എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1981

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം:

ഡോ. എം.എസ്. നായര്‍

എന്‍സൈക്ലോപീഡിയ ഒരു പഠനം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

കെ.സുരേന്ദ്രന്‍

മനുഷ്യാവസ്ഥ

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

മൃഡാനന്ദസ്വാമികള്‍

ഗീതാമൃതബോധിനി